Posted: Aug 10 2009

Pyrgocythara filosa vs P. hemphilli vs Stellatoma stellata 

ComparisonPyrgocythara1
ComparisonPyrgocythara1
press to zoom
ComparisonPyrgocythara2
ComparisonPyrgocythara2
press to zoom
ComparisonPyrgocythara3
ComparisonPyrgocythara3
press to zoom
ComparisonPyrgocythara4
ComparisonPyrgocythara4
press to zoom
ComparisonPyrgocythara5
ComparisonPyrgocythara5
press to zoom
ComparisonPyrgocythara6
ComparisonPyrgocythara6
press to zoom
ComparisonPyrgocythara7
ComparisonPyrgocythara7
press to zoom
ComparisonPyrgocythara8
ComparisonPyrgocythara8
press to zoom